VEDTÆGTER FOR FRANZ SCHUBERT SELSKABET DANMARK

 • 1 Stk. 1. Selskabets navn er Franz Schubert Selskabet Danmark.

Stk. 2. Selskabets hjemsted er Roskilde.

 • 2 Schubertselskabets formål er at formidle Schuberts musik og klassisk musik i det hele taget ved at arrangere årlige Schubertiader, koncerter og andre aktiviteter der formidler glæden ved og kendskabet til den klassiske musik.Schubertselskabet arrangerer egne projekter, men arbejder også aktivt i samarbejde med andre danske og internationale organisationer, foreninger og aktører på musikområdet.Schubertiaderne arrangeres med en klar og tidssvarende profil på et kunstnerisk og oplevelsesmæssigt højt niveau samtidig med at der søges etableret mange indgange for både det etablerede og et nyt publikum. Selskabet ser det samtidig som en vigtig opgave at arrangere koncertoplevelser med og for unge på scenen og som publikum.
 • 3 Stk. 1. Generalforsamlingen er Selskabets øverste myndighed.

Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt inden udgangen af maj måned og indkaldes med 4 ugers varsel ved skriftlig henvendelse til medlemmerne eller ved med­delelse i pressen.

Stk. 3. Selskabets medlemmer kan forud for generalforsamlingen få tilsendt Selskabets årsregnskab, vedtægter og eventuelle vedtægtsændringer på anmodning.

 • 4 Stk. 1. På Selskabets ordinære generalforsamling behandles følgende dagsorden:
 1. Valg af dirigent
 2. Præsidentens beretning
 3. Gennemgang af årsregnskab
 4. Fastsættelse af årets medlemskontingent
 5. Indkomne forslag.
 6. Valg af: a. Styrelse b. Ekstern revisor
 7. Eventuelt
 • 5 Stk. 1. Ethvert medlem af Selskabet er valgbart til Styrelsen, jf. § 7, og har stemmeret på general­forsamlingen betinget af, at den pågældende har været medlem af Selskabet i mindst to måneder forud for generalforsamlingen og ikke er i restance med betaling af kontingent.

Stk. 2. Selskabets medlemmer er berettigede til at stille forslag til behandling på generalforsamlingen. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være Styrelsen i hænde i skriftlig form senest 14 dage før generalforsamlingen. Styrelsen foranlediger indkomne forslag udsendt til med­lemmer­ne inden generalforsamlingen.

Stk. 3. Alle afstemninger på generalforsamlingen afgøres ved simpelt stemmeflertal. Dette gælder dog ikke vedtægtsændringer, jf. herom §11. Afstemning skal ske skriftligt, når mindst 1/4 af de fremmødte medlemmer forlanger det. Der føres protokol over generalforsamlingens forhandlinger.

 • 6 Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling kan når som helst indkaldes af Styrelsen med angivelse af dagsorden med mindst 14 dages varsel ved skriftlig henvendelse til medlemmerne eller ved med­delelse i pressen.

Stk. 2. Mindst 25 af Selskabets medlemmer kan skriftligt og begrundet anmode Styrelsen om afholdelse af ekstraordinær generalforsamling. Hertil skal der indkaldes senest én måned efter anmodningen.

 • 7 Stk. 1. Selskabet ledes af en Styrelse, der består af Præsident og mindst 5 ­styrelses­medlemmer, heraf formanden for eller et medlem af Kulturudvalget i Roskilde Kommune.

Stk. 2. Medlemmer af Styrelsen vælges for 4 år ad gangen, idet det tilstræbes, at halvdelen af Styrelsen er på valg hvert andet år. Styrelsens medlemmer kan genvælges.

Stk. 3. Styrelsens medlemmer er ulønnede, men har ret til at få godtgjort udlæg i rimeligt omfang.

Stk. 4. Styrelsen konstituerer sig selv med Præsident og eventuel Vicepræsident. Styrelsen udarbejder selv en forretningsorden.

Stk. 5. Styrelsen kan meddele Præsidenten prokura.

Stk. 6. Styrelsen kan ansætte en Generalsekretær til at lede Selskabets daglige administrative og kunstneriske arbejde. Generalsekretæren deltager i Styrelsens møder uden stemmeret.

Stk. 7. Styrelsen kan nedsætte udvalg med medlemmer uden for denne til løsning af særlige opgaver.

 • 8 Stk. 1. Selskabet kan have et Ærespræsidium.

Stk. 2. Medlemmerne af dette præsidium kan udelukkende bestå af udøvende og skabende kunstnere, der med hæder har opfyldt Selskabets formålsparagraf.

 • 9 Stk. 1. Selskabet forpligtes ved underskrift af 2 styrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være Præsi­den­ten, eller ved underskrift af Præsidenten og Generalsekretæren.

Stk. 2. Præsidenten kan meddele Selskabets generalsekretær fuldmagt til at modtage indbetalinger og betale indgåede forpligtelser.

Stk. 3. Der påhviler ikke Selskabets medlemmer eller Styrelse nogen personlig hæftelse.

 • 10 Stk. 1. Selskabets regnskabsår er fra 1/1 til 31/12.

Stk. 2. Selskabets midler tilvejebringes gennem kontingenter fra medlemmerne og indtægter fra Selskabets aktiviteter. Selskabets midler søges suppleret såvel gennem offentlige som private tilskud.

Stk. 3. Selskabets midler skal anbringes på konti i anerkendte pengeinstitutter.

Stk. 4. Til at disponere over Selskabets konti kræves Præsidentens og/eller Generalsekretærens underskrift.

Stk. 5. Det reviderede årsregnskab forelægges til godkendelse på generalforsamlingen.

 • 11 Stk. 1. Ændring af Selskabets vedtægter eller opløsning af Selskabet kan kun vedtages på en ge­neralforsamling, når mindst 3/4 af de til­stedeværende medlemmer stemmer herfor.

Stk. 2. Forslag fra medlemmer om vedtægtsændring skal indsendes skriftligt til Styrelsen senest 14 dage før generalforsam­lingen. Styrelsen foranlediger indkomne forslag udsendt til med­lemmer­ne inden generalfor-­ samlingen.

Stk. 3. Ændringsforslag kan vedtages, når mindst halvdelen af Selskabets stemmeberettigede medlemmer er til stede på generalforsamlingen.

Stk. 4. Vedtages forslaget uden tilstedeværelse af mindst halvdelen af medlemmerne, indvarsles inden 14 dage til en ny generalforsamling, på hvilken beslutningen kan træffes med almindelig stemmeflerhed, uanset hvor mange medlemmer, der er til stede. Denne varsling kan udsendes sammen med den første indkaldelse.

Stk. 5. I tilfælde af Selskabets opløsning vil dens formue og ejendele være at anvende til kulturelle formål i Roskilde Kommune i overensstemmelse med Selskabets formålsparagraf efter Styrelsens beslutning.

Stk. 6. Den siddende Styrelse skal fungere, indtil den økonomiske opgørelse af aktiver og passiver har fundet sted og den resterende formue er fordelt.

Vedtaget 2. marts 1994.

Ændret 17. april 1999

Ændret: 31. marts 2006

Ændret 14. maj 2013

Franz Schubert Selskabet Danmark
Jernbanegade 23 B
4000 Roskilde
Danmark
Tel.: 46352434
mail: franz@schubertselskabet.dk 
 

SCHUBERT SELSKABETS ORGANISATION 

STYRELSE:

Museumsdirektør Frank Birkebæk, præsident
Fhv. vicedirektør Bjørn Bogason
Redaktør Steen Frederiksen
Evan Lynnerup, udpeget af Kulturudvalget
Advokat (H) Niels Søby
Guitarist, docent ved Det Kgl. Danske Musikkonservatorium Lars Trier
Klosterforvalter Søren Lyder Jacobsen

Daglig drift og kunstnerisk ledelse:

Generalsekretær Bent-Erik Rasmussen

Koncertafvikling:

Marie Louise Lind, koncertproducent
Maria Holm, koncertafvikling

Grafisk design

Andreas Hermansen, VIAH

Webmaster,  webdesign, e-bøger,

Marie Louise Lind

Videoreportager

Else og Bjarne Larsen, Roskilde Videoamatører

Junior Schubertiaden

Bent-Erik Rasmussen

Samarbejdspartnere i 2020:

Offentlige samarbejdspartnere og støttegivere:

Roskilde Kommune
Statens Kunstråd
Augustinus Fonden

Partnersponsorer

MerRevision
Juhl-Sørensen
L!NDSKOV Communication

Samarbejdspartnere

Roskilde Kommunes Kultur- og Idrætsudvalg
Roskilde Gymnasium
Roskilde Musikforening
Roskilde Kloster
DUEN
Ensemble Mutatis
Den Kongelige Livgardes Musikkorps
Copenhagen ArtistsTivoli & Crescendi Artists
Roskilde Lejre Turistråd
Roskilde Videoamatører
Frederiksberg Musikhøjskole
DR
Flyttefirmaet HandyBusiness

Franz Schubert Selskabet Danmark
Jernbanegade 23 B
4000 Roskilde
Danmark
Tel.: 46352434
mail: franz@schubertselskabet.dk 
 

SCHUBERT SELSKABETS ORGANISATION 

STYRELSE:

Museumsdirektør Frank Birkebæk, præsident
Fhv. vicedirektør Bjørn Bogason
Redaktør Steen Frederiksen
Evan Lynnerup, udpeget af Kulturudvalget
Advokat (H) Niels Søby
Guitarist, docent ved Det Kgl. Danske Musikkonservatorium Lars Trier
Klosterforvalter Søren Lyder Jacobsen

Daglig drift og kunstnerisk ledelse:

Generalsekretær Bent-Erik Rasmussen

Koncertafvikling:

Marie Louise Lind, koncertproducent
Maria Holm, koncertafvikling

Grafisk design

Andreas Hermansen, VIAH

Webmaster,  webdesign, e-bøger,

Marie Louise Lind

Videoreportager

Else og Bjarne Larsen, Roskilde Videoamatører

Junior Schubertiaden

Bent-Erik Rasmussen

Samarbejdspartnere i 2020:

Offentlige samarbejdspartnere og støttegivere:

Roskilde Kommune
Statens Kunstråd
Augustinus Fonden

Partnersponsorer

MerRevision
Juhl-Sørensen
L!NDSKOV Communication

Samarbejdspartnere

Roskilde Kommunes Kultur- og Idrætsudvalg
Roskilde Gymnasium
Roskilde Musikforening
Roskilde Kloster
DUEN
Ensemble Mutatis
Den Kongelige Livgardes Musikkorps
Copenhagen ArtistsTivoli & Crescendi Artists
Roskilde Lejre Turistråd
Roskilde Videoamatører
Frederiksberg Musikhøjskole
DR
Flyttefirmaet HandyBusiness

Franz Schubert Selskabet Danmark
Jernbanegade 23 B
4000 Roskilde
Danmark
Tel.: 46352434
mail: franz@schubertselskabet.dk 
 

SCHUBERT SELSKABETS ORGANISATION 

STYRELSE:

Museumsdirektør Frank Birkebæk, præsident
Fhv. vicedirektør Bjørn Bogason
Redaktør Steen Frederiksen
Evan Lynnerup, udpeget af Kulturudvalget
Advokat (H) Niels Søby
Guitarist, docent ved Det Kgl. Danske Musikkonservatorium Lars Trier
Klosterforvalter Søren Lyder Jacobsen

Daglig drift og kunstnerisk ledelse:

Generalsekretær Bent-Erik Rasmussen

Koncertafvikling:

Marie Louise Lind, koncertproducent
Maria Holm, koncertafvikling

Grafisk design

Andreas Hermansen, VIAH

Webmaster,  webdesign, e-bøger,

Marie Louise Lind

Videoreportager

Else og Bjarne Larsen, Roskilde Videoamatører

Junior Schubertiaden

Bent-Erik Rasmussen

Samarbejdspartnere i 2020:

Offentlige samarbejdspartnere og støttegivere:

Roskilde Kommune
Statens Kunstråd
Augustinus Fonden

Partnersponsorer

MerRevision
Juhl-Sørensen
L!NDSKOV Communication

Samarbejdspartnere

Roskilde Kommunes Kultur- og Idrætsudvalg
Roskilde Gymnasium
Roskilde Musikforening
Roskilde Kloster
DUEN
Ensemble Mutatis
Den Kongelige Livgardes Musikkorps
Copenhagen ArtistsTivoli & Crescendi Artists
Roskilde Lejre Turistråd
Roskilde Videoamatører
Frederiksberg Musikhøjskole
DR
Flyttefirmaet HandyBusiness

Schubertiade– Fra Vintergården til DomkirkenAf Cand. Mag. Birgit Dall KierkegaardSchubertiade – Fra Vintergården til Domkirken. Der har været afholdt Schubertiade i Roskilde siden 1997.
En af drivkræfterne bag
Schubertiaden var Roma Engmann, der allerede siden 1989 havde arrangeret huskoncerter med deltagelse af både danske og udenlandske kunstnere. Koncerterne foregik i hendes hjem, Vintergaard, der ligger i Darup syd for Roskilde. Sideløbende hermed turnerede hun som sangsolist, men måtte opgive denne karriere til fordel for hendes senere arbejde med Schubert Selskabet.
Vintergaard-koncerterne var tænkt
som kammerkoncerter med vægten lagt på Schuberts værker. Kammerkoncert konceptet indebærer netop koncerter for et intimt publikum, og i to sammenlagte stuer var der plads til ca. 40 tilhørere pr. koncert. Omgangsformen mellem musikerne og Roma Engmann var meget uformel, da alle boede på gården i den periode, koncerterne fandt sted, og alle deltes om faciliteterne – og også om opvasken.Publikum strømmede til, og snart blev pladsen for trang.
Det satte nye tanker i gang, og
Roma Engmann fostrede idé’en om et Schubert Selskab. Tanken vandt genklang hos kulturforvaltningen, og det resulterede i, at selskabet blev stiftet i 1994 med det formål at udbrede kendskabet til Schubert og hans værker. Siden da er intimiteten ved koncerterne mere eller mindre gledet i baggrunden, men stadig spilles de fleste koncerter på mindre spillesteder – f.eks. på Vikingeskibsmuseet og i Guldaldersalen på Hotel Prindsen. Roskilde Domkirke har også dannet rammen om enkelte koncerter i løbet af Schubertiaderne.
Den intime koncert og Navnet Schubertiade stammer tilbage fra Schuberts egen tid. Han levede fra 1797 – 1828, og boede i Wien hele livet. Det var en periode, hvor det var vigtigt at man besad en vis form for dannelse, hvis man skulle kunne begå sig i de højere kredse. Dannelsen indebar blandt andet en viden om musik, og helst skulle man også selv kunne spille et instrument. Derfor bestod underholdningen i forbindelse med selskaber ofte af fremførelse af musik, dans, sang og oplæsninger. Her spillede klaveret sammen med lut, cither og harpe en væsentlig rolle, da de blev betragtet som egnede instrumenter for kvinder. Fløjte og violin kunne for eksempel ikke komme på tale, for så kunne man komme til at se de bare arme! Kun som professionel musiker var det velset, at en mand spillede klaver.
Schubert selv havde blandt sin omgangskreds mange digtervenner og musikere, og de afholdt flere gange om ugen musik- og oplæsningsaftener. Det var disse musikaftener, der kaldtes Schubertiader, og de foregik – ligesom koncerterne på Vintergaard – under helt private former.
Musikaftenerne var hovedsagelig koncentreret om Schuberts egen
musik, men det sociale var også vigtigt, ligesom der blev diskuteret kulturelle emner både inden for musik, digtning, filosofi m.m. Desuden gav sammenkomsterne Schubert mulighed for at afprøve sine værker for den tiltænkte instrumentbesætning. Det gælder specielt hans kammermusikværker, men hans lieder har også været opført i dette forum.

Nutidens Schubertiade i Roskilde har således megen lighed med datidens, men fordi publikumskredsen er blevet væsentlig større siden begyndelsen af 1800-tallet, da det kun var et begrænset antal beskåret at gå til koncerter, er intimiteten trængt i baggrunden. Men det har den fordel, at interessen for Schuberts musik kan øges, og mange flere kan få glæde af den – og så har det kunstneriske niveau lige siden Vintergaard-tiden altid været meget høj.Schubertiader på Schuberts egen tidSchubertiaderne, som Schubert var en del af, var ofte meget løsslupne. I en beskrivelse fra 1821 fortælles, hvordan en nær ven af Schubert inviterede ham og 14 andre bekendte til en sammenkomst. Den aften blev der spillet og sunget en masse Schubertlieder med Schubert selv ved klaveret frem til klokken 22, hvorefter man gik over til at drikke punch. Det blev tilsyneladende til en del, for klokken blev 3 om natten inden de gik hjem.
Schubert følte sig ikke hjemme i det aristokratiske miljø, men han trivedes i det borgerlige med sine venner. Derfor holdt han af deres muntre aftener, som altid var præget af godt humør. Om sommeren skete det, at de drog ud i naturen. En af Schuberts venner havde kontakt til slottet Atzenbrugg, 35 km vest for Wien, og her mødtes vennerne, ”schubertianerne”, jævnligt om sommeren fra 1820. Man underholdt sig da med bal-, musik- og selskabslege, der var egnede til udendørs brug.

Schubert kort i årstal
1797 Franz Peter Schubert fødes 31.1.
1803 Franz går i sin fars skole – faderen er skolelærer
1805 Franz får violinundervisning af sin far, klaverundervisning af sin bror, og en korleder underviser ham i orgelspil, sang og generalbas.
1808 Franz bliver elev i Wiens bykonvikt, der var en kostskole for trængende familier. Her bor han sammen med 9 andre drengesangere, og udover på de elementære skolefag og musik, bliver der lagt stor vægt på god opførsel. Samme år bliver han også medlem af det kejserlige Hofkapel.
1810 Schubert bliver færdig med sit første firhændige klaverstykke, Fantasi i G-Dur, men inden da har han skrevet nogle lieder. Herefter kommer kompositionerne i hurtig rækkefølge.
1812 Franz får undervisning i kontrapunkt hos Salieri og skriver sine første strygekvartetter.1813 Schubert afslutter sin første symfoni, Symfoni nr.1 i D-dur (D 82).Begynder at uddanne sig til ”skolehjælper”.
1814 Franz bliver hjælpelærer i sin fars skole. Samme år skriver han sin første Messe i F-dur (D 105) og afslutter sin første opera Des Teufels Lustschloss (D 84).Bliver forelsket i Therese Grob, der har sunget nogle af hans værker.
1816 Kærlighedsforholdet til Therese Grob ophører, da der ikke kan blive tale om ægteskab, fordi Schubert ikke vil være i stand til at forsørge en familie, hvilket er et krav på den tid, hvis man vil gifte sig.I dette år får han for første gang penge for et af sine værker – Prometheus kantaten D 451.
1818 Schubert får for første gang et af sine værker opført ved en offentlig koncert.Begynder at give undervisning i klaver og sang.
1819 Første offentlige opførsel af en lied skrevet af Schubert
1821 Begrebet ”schubertiade” opstår.
1822 Schubertiader afholdes i Atzenbrugg.Schubert bliver smittet med syfilis.
1823 Schubert indlægges på hospital på grund af sygdommen, men han bliver udskrevet til sommeren og tager på landet.
1828 Schubert dør 19.11.1828 sandsynligvis som følge af en tyfusinfektion. Helt frem til sin død komponerede han flittigt.

 
BLIV VEN MED SCHUBERT
 
Omdrejningspunktet for Selskabets virke er medlemmerne. De er stampublikummet til Schubertiaden, og det er fra deres rækker, hjælperne kommer og yder en særlig indsats før og under Schubertiaden. Medlemmerne kommer overvejende fra Roskilde og Sjælland, men der er også medlemmer fra den øvrige del af Danmark og fra udlandet. 
 
Et medlemskab koster:
175 kr. om året for enkeltpersoner
300 kr. for par eller medlemmer med samme adresse
350 kr. for familiemedlemskaber
60 kr. for unge under 25
 
Sådan gør du:
 
Send navn(e) og adresse i en e-mail til  medlem@schubertselskabet.dk
Indsæt beløbet (175 kr. eller 300 kr. eller 60 kr.) på
NETBANK konto: Danske Bank reg. nr. 1551 konto 3429252830
Husk navn og adresse på indbetalingen. 
 
Medlemsfordele ca. 33% Rabat på billetter til Selskabets koncerter i forhold til de ordinære billetpriser, nyhedsbreve – pr. mail, tilsendelse af Schubertiade-programmet og information om Selskabets ekstra koncerter
 
Deltagelse i Schubert Selskabets generalforsamling